ਡਾ. ਸੁਮੀਤਾ ਸੋਫਤ ਨਾਲ ਮਿਲੋ   |   ਡਾ. ਸੋਫਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ (ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੈ)   |   ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ   |   ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼  
ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂਸਰੋਗੇਸੀਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਟੂਰਆਈ ਵੀ ਐਫ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂਇਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
sofatconsult topbaronline consultancy

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ arrow ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਲਓ
 

ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ (ਐਸਟਰੀਸਕ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ)

ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮਿਤੀ: *


ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ: *


ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ: *


ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ: *


ਪਤਾ:
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ*


ਦੇਸ਼


ਰਾਜ


ਸ਼ਹਿਰ:


ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ *


ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ


ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

ਗਰਭਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?*
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ *


ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਜਬਾਵ ਦਿਓ *
=  

Why Us?


ਡਾ. ਸੁਮੀਤਾ ਸੋਫਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਨ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਮੇਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰੇਸ਼ਟਤਾ, ਨਿਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਉੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣ।

arrowਸੁਡੌਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਤਰ ਆਈਵੀਐਫ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

arrowਅਸੀਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 


ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ   |   ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ   |   ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ   |   ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ   |   ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ   |   ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼   |   ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ:facebookyoutubeyoutube
©2011 ਸੋਫ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੇਅਰ ਸੇਂਟਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ  |   ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ : Flymedia Technology